Databáze pramenů k dějinám 19. století je určena posluchačům a vyučujícím kurzů obecných dějin 19. století, případně též studentům a vyučujícím historických proseminářů na gymnáziích či středních školách. Může však být též využita při kurzech mapujících vývoj západní civilizace v 19. století, včetně jejího dopadu na mimoevropské kultury. V neposlední řadě je určena široké veřejnosti zajímající se o formování našeho současného světa.

Databáze vznikla především z důvodu nedostupnosti, v českém prostředí, pramenů k vývoji západní cilizace v 19. století, které by odpovídaly současnému vývoji světové historiografie a jejím trendům. Mnohé texty se tak zde objevují poprvé v českém překladu, jiné byly převzaty z již existujících sbírek dokumentů k 19. století – jednalo se jak o publikace cizojazyčné provenience, tak o sbírky dokumentů vzniklé v českém prostředí.

Databáze je uspořádána chronologicko-tematicky. Jedenáct tematických okruhů z „dlouhého 19. století“, počínaje Francouzskou revolucí a konče takřka prvními výstřely první světové války, je doplněno čtyřmi geografickými okruhy, zachycujícími nejdůležitější změny, kterými procházely civilizace na těchto územích.

Cílem databáze není podat vyčerpávající přehled. Mnohé zajímavé a důležité dokumenty byly opomenuty, jiné byly vybrány. Jedná se jak o prameny primární, tj. dokumenty vytvořené v době, která je předmětem našeho zájmu, tak o prameny sekundární, tj. dokumenty, které napsali historikové o době, o které pojednávají prameny primární. Právě zde se v několika tematických okruzích (Fr. revoluce, Nacionalismus, Sociální otázky) podařilo shromáždit dokumenty ukazující nejen kontroverzní názory předních odborníků na danou otázku, ale také to, jak se porozumění historickým událostem mění v čase. Databáze tak tímto dostává charakter historiografické příručky.

Textové dokumenty (složené z oficiálních dokumentů, proslovů, výňatků z korespondence či pamětí, krásné literatury i poezie) jsou doplněny prameny obrazovými, sestávajícími z obrazů, fotografií, kreseb a náčrtů, jejichž úkolem není sloužit jen jako ilustrace. I tyto dokumenty jsou nejcennější tehdy, když jsme schopni je „přečíst“, interpretovat je podobně jako textové prameny. Mapy, kombinující prvky primárních a sekundárních pramenů, mají především spojit geografické faktory s politickým vývojem. Databáze se však věnuje stejnou měrou jak politickým dějinám, tak dějinám sociálním, kulturním či hospodářským. V případě některých dokumentů, především v těch málo známých v českém prostředí, byly k textu doplněny vysvětlující komentáře. Primárním cílem je však nechat mluvit prameny.

Databázi je dílem kolektivu bývalých a současných studentů Katedry historie FF UP a jednoho externího spolupracovníka. Mnozí pracovali na několika činnostech – např. vyhledávání dokumentů, jejich získávání, překládání, korektury překladů – jiní se zase podíleli na koncepci databáze či přepisech, vzájemně. Jedná se tak především o kolektivní dílo, a z toho důvodu nejsou uváděni překladatelé za příslušnými texty. Všem však patří poděkování. Na překladech pracovali (v abecedním řazení): Lucie Babišová, Zuzana Brázdovičová, Petr Černikovský, Eva Hanáková, Jiří Hutečka, Jan Kohout, Dušan Kořený, Jitka Mašátová, Pavel Mücke, Radmila Slabáková, Jaroslava Vitámvásová a Zbyněk Vydra z Univerzity Pardubice. Texty z dávno rozebraného skripta A. Skoupého k dějinám 19. století přepisoval Jaroslav Franc, webmasterem (nejen) byl Vítězslav Prchal.

 

Databázi chápeme jako neuzavřené dílo. Budeme rádi za vaše komentáře, poznámky či připomínky na  mail radmila.svarickova@upol.cz nebo R.Slabakova@seznam.cz. Také díky vašim reakcím budeme moci databázi vylepšovat, doplňovat a rozšiřovat.

Radmila Slabáková

25. 1. 2005

 

Databáze vznikla za podpory grantového projektu FRVŠ.

 

Počet přístupů:


od 25. ledna 2005

 

poslední aktualizace: 2.4. 2005

 

 


Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.0, rozlišení 800 x 600 dpi, 32 bit; © 2004-2023 Vítězslav Prchal